यस संघको सचिवालयमा ४ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन । सचिवालयको प्रमुखका रुपमा कार्यकारी सचिव क्रियाशील हुन्छ, जो संघको अध्यक्ष तथा महासचिवको मातहतमा कार्यरत रहन्छ भने अन्य कर्मचारीहरु लेखापाल, कार्यालय सहायक र वाहक कार्यकारी सचिवको मातहतमा रहेर कार्यरत रहन्छन् । सचिवालयबाट सम्पादन हुने हरेक क्रियाकलापहरु प्रति यिनै कर्मचारीहरु जवाफदेही हुन्छन् ।